• سامان فاطر راشا
 • سامان فاطر راشا
  آرمان شرکت
  قرارگرفتن در بین 10 شرکت ساخت و بازسازی برتر کشور
 • استراتژی شرکت
  بهبود و توسعه پایدار کسب و کار با تأکید بر ارزش آفرینی و مسئولیت های اجتماعی
 • مأموریت شرکت
  تأمین نیاز مشتریان با استانداردهای کیفی روز
 • آرمان شرکت
  قرارگرفتن در بین 10 شرکت ساخت و بازسازی برتر کشور

سامان فاطر راشا

آرمان شرکت

قرارگرفتن در بین 10 شرکت ساخت و بازسازی برتر کشور

بازديد: ۷۸۹

مهمترین اهداف مجموعه عبارتند از:

1- حرکت در راستای سیاستهای اقتصادی دولت محترم جمهوری اسلامی مبنی بر خودکفایی صنعتی و رفع وابستگی خارجی

2- ارائه خدمات مهندسی به شرکت های محترم زیر مجموعه صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

3- تهیه، تامین و ساخت قطعات موردنیاز صنایع نفت، گاز و پتروشیمی که به دلیل تحریم قابل دسترسی نمی باشند.مایشن آلات پرتابل لپینگ

مایشن آلات پرتابل لپینگ

در سـال 'مهار تورم و رشد تولید' کمـر همت مـی بندیـم تا با تکیه بر توان داخلی تولیدی ملی با کیفیت جهانی عرضه کنیم