• سامان فاطر راشا
 • سامان فاطر راشا
  آرمان شرکت
  قرارگرفتن در بین 10 شرکت ساخت و بازسازی برتر کشور
 • استراتژی شرکت
  بهبود و توسعه پایدار کسب و کار با تأکید بر ارزش آفرینی و مسئولیت های اجتماعی
 • مأموریت شرکت
  تأمین نیاز مشتریان با استانداردهای کیفی روز
 • آرمان شرکت
  قرارگرفتن در بین 10 شرکت ساخت و بازسازی برتر کشور

سامان فاطر راشا

آرمان شرکت

قرارگرفتن در بین 10 شرکت ساخت و بازسازی برتر کشور

بازديد: ۴۶۱

مهمترین اهداف مجموعه عبارتند از:

1- حرکت در راستای سیاستهای اقتصادی دولت محترم جمهوری اسلامی مبنی بر خودکفایی صنعتی و رفع وابستگی خارجی

2- ارائه خدمات مهندسی به شرکت های محترم زیر مجموعه صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

3- تهیه، تامین و ساخت قطعات موردنیاز صنایع نفت، گاز و پتروشیمی که به دلیل تحریم قابل دسترسی نمی باشند.مایشن آلات پرتابل لپینگ

مایشن آلات پرتابل لپینگ

در سـال تولید کمـر همت مـی بندیـم تا با تکیه بر توان داخلی تولیدی ملی با کیفیت جهانی عرضه کنیم