• سامان فاطر راشا
 • سامان فاطر راشا
  آرمان شرکت
  قرارگرفتن در بین 10 شرکت ساخت و بازسازی برتر کشور
 • استراتژی شرکت
  بهبود و توسعه پایدار کسب و کار با تأکید بر ارزش آفرینی و مسئولیت های اجتماعی
 • مأموریت شرکت
  تأمین نیاز مشتریان با استانداردهای کیفی روز
 • آرمان شرکت
  قرارگرفتن در بین 10 شرکت ساخت و بازسازی برتر کشور

سامان فاطر راشا

آرمان شرکت

قرارگرفتن در بین 10 شرکت ساخت و بازسازی برتر کشور

Torque Converter

Torque Converter VOITH-GETRIEBE-KG-Type-E6wat

 

VOITH GETRIEBE KG Type E6wat

Torque Converter

 

 

Torque Converter Gaskets E6WAT

Torque Converter Gaskets E6WAT

 

Torque Converter EL10 ZFT

 

 

Torque Converter

 

Torque Converter

 

Torque Converter

 

BUSH

Bush

Circlip

Circlip

Cup Spring 020600

Cup Spring 020600

Distance Bush
Distance Bush

Filler

Filler

Roll Pin 030040

Roll Pin 030040

 

Torque Converter Gaskets

Torque Converter Gaskets

 

Torque Converter

 

Torque Converter

Torque-Converter-Parts-7222-B-MP-UA

 

 

در سـال تولید کمـر همت مـی بندیـم تا با تکیه بر توان داخلی تولیدی ملی با کیفیت جهانی عرضه کنیم